Reklamacje

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego.

Rękojmia za wady towaru

Pośrednik informuje, iż nie jest on stroną umowy sprzedaży zawieranej za jego pośrednictwem przez klienta z dostawcą. Wszelkie roszczenia związane z wadami towaru klient zobowiązany jest kierować wobec dostawcy za pośrednictwem pośrednika. Pośrednik zobowiązuje się do pomocy w rozwiązaniu problemu. Jeśli zamówiony produkt jest wadliwy lub odbiega wyglądem, przeznaczeniem itp. od zamówionego, należy jak najszybciej wysłać zdjęcie lub krótki film na naszą pocztę email i opisać problem. Wszystkie problemy rozwiązujemy na korzyść klienta.

Odstąpienie od umowy pośrednictwa

Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do dostąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy pośrednictwa. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy pośrednika. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Pośrednik niezwłocznie potwierdzi klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pośrednik niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W związku z art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w przypadku wykonania przez pośrednika usługi pośrednictwa za wyraźną zgodą konsumenta w pełni przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w ust. 2, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne

Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie pośrednikowi oświadczenia drogą elektroniczną na adres sklep@124.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres siedziby pośrednika. Odstąpienie od umowy może nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. w przypadku umowy określonej w §3 ust. 1 pkt. b) klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej. Pośrednik zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez klienta postanowień niniejszego regulaminu. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez pośrednika usług świadczonych za pomocą sklepu internetowego, klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamację rozpatruje pośrednik w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 6 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji pośrednik niezwłocznie powiadomi klienta.

Formularz Reklamacji Towarów
  •